ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Elasun Houtproducten
Groothandel en detailhandel
De Hork 2, 5431 NS Cuijk
K.v.K. ’s Hertogenbosch nummer 17113119

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

  1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Elasun Houtproducten, hierna te noemen Elasun, en een koper waarop Elasun deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Elasun, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2. Offertes

  1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.
  2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.
  3. De door Elasun uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Elasun is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper, door hem schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Tenzij anders aangegeven.
  4. Kennelijke vergissingen of verschrijvingen in de aanbieding van Elasun ontheffen laatstgenoemde van leveringsplicht en/of schadevergoeding daaruit voortvloeiende.

Artikel 3. Leveringen

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af winkel/magazijn van Elasun te Cuijk.
De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden geleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Elasun ter kennis worden gebracht. Hierdoor kan de overeengekomen levertijd door Elasun, buiten zijn verantwoordelijkheid, worden overschreden. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen geheel voor rekening van de opdrachtgever.
Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
Het is Elasun toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Elasun bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 4. Levertijd

Door Elasun opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
Bij niet tijdige levering dient de koper Elasun derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Elasun een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
De door Elasun opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

Artikel 5. Betaling

Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden.
Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Elasun aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
Elasun is gerechtigd om voor de levering van de goederen voldoende zekerheid voor betaling te vragen en de afwerking en/of uitlevering van de bestelde goederen te staken, indien deze zekerheid niet door de opdrachtgever kan worden verstrekt.
Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Deze rente is verschuldigd zonder dat Elasun hiervan rentenota’s hoeft te zenden of de opdrachtgever in gebreke dient te stellen.
Beroep op schuldvergelijking is nimmer toegestaan. De opdrachtgever doet hiervan uitdrukkelijk afstand.
Reclames over het geleverde geven de opdrachtgever nimmer het recht de betaling op te schorten.
De opdrachtgever is enkel en alleen door het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke en Elasun heeft na het verstrijken van de betalingstermijn het recht zijn vordering ter hand te stellen van zijn raadsman. (advocaat, deurwaarder, incassobureau etc.).
Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakte, zijn voor rekening van de opdrachtgever; zij worden op minimaal 15% van het factuurbedrag gefixeerd en zullen tenminste ƒ 100,00 bedragen.
In geval van faillissement of surséance van betaling van de koper zijn de vorderingen van Elasun en de verplichtingen van de koper jegens Elasun onmiddellijk opeisbaar.
Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 6. Ontbinding van de overeenkomst

Een overeenkomst met Elasun en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden indien na het sluiten van de overeenkomst aan Elasun omstandigheden ter kennis komen die Elasun goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
Wanneer de opdrachtgever een verstrekte order annuleert is hij gehouden tot betaling aan Elasun van een schadevergoeding van tenminste 30% van het bedrag van de overeenkomst. Dit percentage wordt door Elasun verhoogd wanneer hij kan bewijzen dat zijn daadwerkelijk geleden schade groter is dan 30%.
Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Elasun zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Elasun bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7. Technische eisen

Indien de in Nederland te leveren artikelen buiten Nederland moeten worden gebruikt is Elasun er verantwoordelijk voor dat de te leveren artikelen voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de artikelen moeten worden gebruikt, doch uitsluitend wanneer bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland nadrukkelijk melding is gemaakt.
Indien door Elasun een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.
Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 8. Garantie

Op alle door Elasun geleverde goederen verstrekt Elasun 3 maanden garantie na levering of indien het product door een derde is geproduceerd, dan verstrekt Elasun dezelfde garantie die hij dienaangaande zelf verkrijgt van zijn leveranciers.
Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak. De verkoper kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling danwel het niet juist opvolgen van instructies.
Hout is een levend materiaal dat afhankelijk is van weersinvloeden. Een afwijkende nervatuur, harskernen en kwasten alsmede verkleuring en krimpen tengevolge van lichtinval en/of direct zonlicht, vallen derhalve niet onder de garantie en geven de opdrachtgever nimmer recht op vervanging en/of schadevergoeding.
De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak jegens Elasun kunnen laten gelden nadat de opdrachtgever het geleverde heeft be- en/of verwerkt, of heeft laten be- of verwerken.
Gebreken bij een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele leverantie.
De koper dient aan te tonen dat het artikel binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

Alle door Elasun verkochte en geleverde zaken blijven het eigendom van Elasun totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Elasun gesloten koopovereenkomsten is nagekomen. Zulks geldt ook wanneer de geleverde producten zijn be- en/of verwerkt. Het eigendomsbehoud gaat dan over op de producten die na verwerking zijn ontstaan.
Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Elasun danwel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Elasun haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Elasun zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Elasun zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 10. Klachttermijnen

De koper dient het gekochte artikel bij levering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde artikel aan de overeenkomst beantwoordt.
Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 2 dagen na levering aan Elasun te melden.
Een niet zichtbaar gebrek dient de koper binnen 2 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na levering schriftelijk te melden aan Elasun.

Artikel 11. Afwijkingen

Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.
Ondergeschikte veranderingen (bv kleine modelveranderingen) van of aan door Elasun geleverde artikelen, geven geen recht tot afkeuring.

Artikel 12. Prijswijzigingen

Indien Elasun met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Elasun niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
Bij stijging of daling van grondstofprijzen, valutakoersen, loonkosten en dergelijke omstandigheden is Elasun gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen resp. te verlagen.
Indien een prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Elasun is jegens de koper nooit aansprakelijk voor vervolgschade.
De aansprakelijkheid van Elasun is beperkt tot een herleveren van het betreffende artikel dan wel restitutie van de koopsom.
Voor plaatsing van artikelen bij koper heeft Elasun een verzekering gesloten die de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid dekt voor een bedrag, gebruikelijk in de branche van Elasun. In het geval van wettelijke aansprakelijkheid is de aanspraak van de koper jegens Elasun beperkt tot de uitkering van de verzekeringsmaatschappij in het onderhavige geval.
Elasun is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Elasun of haar ondergeschikten.

Artikel 14. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen.
Indien Elasun bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
In geval van overmacht zal Elasun daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, en zal de opdrachtgever het recht hebben gedurende 2 weken na ontvangst van Elasun van deze mededeling, de verstrekte opdracht te annuleren.
Storingen in het bedrijf van Elasun tengevolge van overmacht ontheffen Elasun redelijkerwijs van leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enige aanspraak op kosten, schaden of interessen kan doen gelden.

Artikel 15. Draagwijdte leveringsvoorwaarden

Door het geven van een order erkent de opdrachtgever deze voorwaarden te kennen en er genoegen mede te nemen, indien deze hem tevoren waren medegedeeld, of indien er bij de offerte en/of orderbevestiging naar werd verwezen.
Bij samentreffen van door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden, zullen de laatste prevaleren.

Artikel 16. Geschillen

Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement van de woonplaats van de opdrachtgever.

Artikel 17. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Elasun en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.